Regles específiques

Art. 1. Període de difusió institucional

El període de difusió institucional s’inicia amb la convocatòria de la consulta i finalitza una vegada celebrada i es regeix pel que preveu la Llei 18/2000, de 29 de desembre, per la qual es regula la publicitat institucional, i en allò que afecta la publicitat institucional per ràdio i televisió, per la Llei 22/2005, de 29 de desembre, de la comunicació audiovisual de Catalunya.

El Govern de la Generalitat de Catalunya realitzarà una campanya informativa de caràcter institucional d’acord amb l’article 12.3 de la Llei 10/2014, de 26 de setembre, de consultes populars no referendàries i d’altres formes de participació ciutadana.

L’emissió d’aquesta publicitat institucional serà emesa obligatòriament i amb caràcter gratuït pels mitjans de comunicació titularitat de la Generalitat i dels prestadors del servei públic de comunicació audiovisual de competència de la Generalitat, dels ens locals i consorcis públics i de la resta dels ens públics que difonen part dels continguts audiovisuals específicament dirigits al públic de Catalunya, suficients per assolir els objectius d’aquesta campanya.

 1. La campanya s’inicia l‘endemà de la publicació del decret de convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i finalitza a les zero hores del dia 9 de novembre.
 2. En els locals de consulta no hi pot haver material de propaganda referent a l’objecte de la consulta. Així mateix, els membres de les meses i els representants de l’Administració no poden exhibir cap emblema d’organitzacions interessades ni relacionat amb algun dels posicionaments que són objecte de la consulta. Els representants de les organitzacions interessades únicament podran portar l’emblema de l’organització a la qual representen.

Art. 3 Utilització d’espais públics per a la campanya i d’espais informatius als mitjans de comunicació

 1. El període d’utilització dels espais públics s’inicia el dia 2 de novembre i finalitza el dia 7 de novembre, ambdós inclosos.
 2. Els ajuntaments han de reservar locals i espais públics per a la realització d’actes de campanya i/o debat públic per part de les organitzacions interessades i els han de publicar en el tauler d’anuncis entre els dies 19 i 24 d’octubre. Aquesta publicació ha de contenir, com a mínim, el nom dels locals o espais, les adreces, els aforaments i la disponibilitat de dies i horaris.
  Els ajuntaments, sota la supervisió de la comissió de seguiment corresponent, assignen els locals i espais a les organitzacions interessades que ho sol·licitin entre els dies 24 i 27 d’octubre. Aquesta sol·licitud inclourà un ordre de prioritats de les preferències de l’organització interessada. L’assignació es comunica a les organitzacions interessades abans del dia 31 d’octubre i es publica al tauler d’anuncis  el dia 1 de novembre de 2014.En cas que més d’una formació política o organització sol·licitin un mateix local o espai en una mateixa data i franja horària, l’assignació es fa d’acord amb els criteris següents:

  • Es dóna preferència a les formacions polítiques amb representació al Parlament de Catalunya sobre la resta d’organitzacions interessades.
  • Entre les formacions polítiques amb representació al Parlament de Catalunya tenen preferència aquelles amb un nombre més elevat d’escons sobre les que tinguin un nombre inferior.
  • Entre la resta d’organitzacions interessades s’utilitza com a criteri el nombre de signatures presentades d’acord amb allò establert a l’article 15 d’aquestes regles específiques.
  • Si la concurrència afecta a organitzacions a les quals ja s’ha assignat la utilització de locals o espais, es dóna preferència a les que no han rebut encara cap assignació.
 3. Els ajuntaments han de reservar llocs i ubicacions a la via pública per a la col·locació de cartells, pancartes i banderoles per part de les organitzacions interessades i els han de publicar  en el tauler d’anuncis entre els dies 19 i 24 d’octubre.
  En aquesta publicació també s’hi indica la data, compresa entre els dies 24 i 28 d’octubre, en què l’Ajuntament, sota la supervisió de la comissió de seguiment, fa l’acte públic de distribució dels llocs i ubicacions a la via pública, d’acord amb els criteris següents:

  • Les formacions polítiques amb representació al Parlament de Catalunya tenen dret a un 70% dels llocs i ubicacions disponibles, el qual es repartirà entre aquestes de manera proporcional al nombre d’escons obtinguts en les darreres eleccions al Parlament de Catalunya.
  • El 30% de l’espai restant es distribueix entre la resta d’organitzacions interessades utilitzant com a criteri de repartiment proporcional el nombre de signatures de suport presentades d’acord amb allò establert a l’article 15 d’aquestes regles específiques.

  L’ajuntament publica la distribució de llocs en el tauler d’anuncis abans del dia 1 de novembre i les organitzacions interessades els poden utilitzar a partir del dia 2 de novembre.

 4. Tenen dret a utilitzar espais gratuïts en els mitjans de comunicació de titularitat pública les formacions polítiques amb representació al Parlament de Catalunya i la resta d’organitzacions interessades que hagin presentat un nombre de signatures de suport  superior a 5.000, durant el període d’acreditació regulat a l’article 15 d’aquestes regles específiques, segons el model recollit a l’annex 1.2.
  La Comissió de Control distribuirà entre el 24 i el 27 d’octubre els espais gratuïts a cadascun dels mitjans de comunicació de titularitat pública entre les formacions polítiques amb representació al Parlament de Catalunya  d’acord amb els resultats obtinguts a les darreres eleccions a aquesta cambra, de la manera següent:

  • Deu minuts per cada partit, federació o coalició amb representació parlamentària.
  • Un minut més per cada escó obtingut.

  La resta d’organitzacions interessades que hagin presentat el nombre mínim de signatures tenen dret al 35% del temps reservat a les formacions polítiques. La Comissió de Control distribueix aquest temps de manera proporcional al nombre de signatures presentades.

En Español:

Artículo. Periodo de difusión institucional

El periodo de difusión institucional se inicia con la convocatoria de la consulta y finaliza una vez celebrada, y rige por lo que prevé la Ley 18/2000, de 29 de diciembre, por la cual se regula la publicidad institucional y, en aquello que afecta a la publicidad institucional por radio y televisión, por la Ley 22/2005, de 29 de diciembre, de la comunicación audiovisual de Cataluña.

El Gobierno de la Generalidad de Cataluña llevará a cabo una campaña informativa de carácter institucional de acuerdo con el artículo 12.3 de la Ley 10/2014, de 26 de septiembre, de consultas populares no referendarias y de otras formas de participación ciudadana.

E sta publicidad institucional será emitida obligatoriamente y con carácter gratuito por los medios de comunicación de titularidad de la Generalidad y de los prestadores del servicio público de comunicación audiovisual de competencia de la Generalidad, de los entes locales y consorcios públicos y del resto de los entes públicos que difunden parte de los contenidos audiovisuales específicamente dirigidos al público de Catalunya y suficientes para alcanzar los objetivos de esta campaña.

Artículo 2. Campaña y debate público

 1. La campaña se inicia al día siguiente de la publicación del Decreto de convocatoria en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya y finaliza a las cero horas del día 9 de noviembre de 2014.
 2. En los locales de consulta no puede haber material de propaganda referente al objeto de la consulta. Asimismo, los miembros de las mesas y los representantes de la Administración no pueden exhibir ningún emblema de organizaciones interesadas ni relacionado con alguno de los posicionamientos que son objeto de la consulta. Los representantes de las organizaciones interesadas únicamente pueden llevar el emblema de la organización a la cual representan.

Artículo 3. Utilización de espacios públicos para la campaña y de espacios informativos en los medios de comunicación

 1. El periodo de utilización de los espacios públicos se inicia el día 2 de noviembre y finaliza el día 7 de noviembre, ambos incluidos.
 2. Los ayuntamientos tienen que reservar locales y espacios públicos para la realización de actos de campaña y/o debate público por parte de las organizaciones interesadas y los tienen que publicar en el tablón de anuncios entre los días 18 y 23 de octubre. Esta publicación tiene que contener, como mínimo, el nombre de los locales o espacios, las direcciones, los afor os y la disponibilidad de días y horarios.
  Los ayuntamientos, bajo la supervisión de la comisión de seguimiento correspondiente, asignarán los locales y espacios a las organizaciones interesadas que lo soliciten entre los días 24 y 27 de octubre de 2014. Esta solicitud tiene que incluir un orden de prioridades de las preferencias de la organización interesada. La asignación se comunicará a las organizaciones interesadas antes del día 31 de octubre y se publicará en el de anuncios el día 1 de noviembre de 2014.En caso de que más de una formación política u organización soliciten un mismo local o espacio en una misma fecha y franja horaria, la asignación se hace de acuerdo con los criterios siguientes:

  • Las formaciones políticas con representación en el Parlamento de Cataluña tienen preferencia por delante del resto de organizaciones interesadas.
  • Entre las formaciones políticas con representación en el Parlamento de Cataluña tienen preferencia aque llas con un número más elevado de escaños sobre las que tengan un número inferior.
  • Entre el resto de organizaciones interesadas se utiliza como criterio el número de firmas presentadas de acuerdo con el artículo 15 de estas reglas específicas.
  • Si la concurrencia afecta a organizaciones a las cuales ya se ha asignado la utilización de locales o espacios, se da preferencia a las que no han recibido todavía ninguna asignación.
 3. Los ayuntamientos tienen que reservar lugares y ubicaciones en la vía pública, para que las organizaciones interesadas coloquen carteles, pancartas y banderolas, y los tienen que publicar en el tablón de anuncios entre los días 19 y 24 de octubre de 2014.
  En esta publicación también se tiene que indicar la fecha, comprendida entre los días 24 y 28 de octubre de 2014, en que el ayuntamiento, bajo la supervisión de la comisión de seguimiento, hace el acto público de distribución de los lugares y ubicaciones en la vía pública, de acuerdo con los criterios siguientes:

  • Las formaciones políticas con representación en el Parlamento de Cataluña tienen derecho a un 70% de los lugares y ubicaciones disponibles, el cual se repartirá entre éstas de manera proporcional al número de escaños obtenidos en las últimas eleccionesal Parlamento de Cataluña.
  • El 30% del espacio restante se distribuye entre el resto de organizaciones interesadas utilizando como criterio de reparto proporcional el número de firmas de apoyo presentadas de acuerdo con el artículo 15 de estas reglas específicas.

  El ayuntamiento publicará la distribución de lugares y ubicaciones en el tablón de anuncios antes del día 1 de novembre y las organizaciones interesadas los pueden utilizar a partir del día 2 de noviembre.

 4. Tienen derecho a utilizar espacios gratuitos en los medios de comunicación de titularidad pública las formaciones políticas con representación en el Parlamento de Cataluña y el resto de organizaciones interesadas que hayan presentado un número de firmas de apoyo superior a 5.000, durante el periodo de acreditación regulado en el artículo 15 de estas reglas específicas, según el modelo del anexo 1.2.
  La Comisión de Control distribuirá entre el 24 y el 27 de octubre los espacios gratuitos a cada uno de los medios de comunicación de titularidad pública entre las formaciones políticas con representación en el Parlamento de Cataluña de acuerdo con los resultados obtenidos en las últimas elecciones en esta cámara, de la manera siguiente:

  • Diez minutos para cada partido, federación o coalición con representación parlamentaria.
  • Un minuto más por cada escaño obtenido.

  El resto de organizaciones interesadas que hayan presentado el número mínimo de firmas tienen derecho al 35% del tiempo reservado a las formaciones políticas. La Comisión de Control distribuirá este tiempo de manera proporcional al número de firmas presentadas.