Qui té dret a votar?

Qui té dret a votar?

Les persones majors de 16 anys el dia 9 de novembre i

  1. Que tinguin la condició política de catalanes. És a dir:
   • els catalans i les catalanes empadronades en qualsevol municipi de Catalunya;
   • els catalans i les catalanes residents a l’estranger que han tingut a Catalunya el darrer veïnatge administratiu i també els seus descendents, que han d’estar prèviament inscrits en el Registre de catalans i catalanes residents a l’exterior.
   • els catalans a l’estranger que s’hagin inscrit al registre de catalans a l’estranger abans del decret de convocatòria
  1. Que siguin nacionals d’estats membres de la Unió Europea, inscrits en el Registre de població de Catalunya i que acreditin un any de residència continuada immediatament anterior a la convocatòria de la consulta.
 1. Que siguin nacionals de tercers estats, inscrits en el Registre de població de Catalunya i que acreditin residència legal durant un període continuat de tres anys immediatament anterior a la convocatòria de la consulta.

Més informació:

 • Article 5 de la Llei 10/2014, de 26 de setembre, de consultes populars no referendàries i d’altre formes de participació ciutadana
 • Article 3 del Decret de 129/2014, de 27 de setembre, de convocatòria de la consulta popular no referendària sobre el futur polític de Catalunya

Què han de fer els catalans i les catalanes residents a Catalunya per poder votar?

Els catalans i les catalanes empadronades en els municipis de Catalunya formen part del Registre de participants de manera automàtica i no és necessari que facin cap tramitació prèvia d’inscripció per aparèixer en la llista de persones cridades a participar.

Les persones nacionals d’estats de la Unió Europea i els ciutadans no comunitaris que reuneixin les condicions per poder participar, han de fer una sol·licitud prèvia.

Més informació:

 • Article 6 de la Llei 10/2014, Llei 10/2014, de 26 de setembre, de consultes populars no referendàries i d’altre formes de participació ciutadana
 • Article 9 de l’annex 1 del Decret de 129/2014, de 27 de setembre, de convocatòria de la consulta popular no referendària sobre el futur polític de Catalunya

Cal que les persones estrangeres es registrin per poder votar?

Les persones estrangeres residents a Catalunya que compleixin els requisits per participar han de sol·licitar la seva participació en la consulta presentant personalment una petició expressa a la comissió de seguiment de l’àmbit territorial que els correspongui per raó de domicili entre els dies 1 i 7 d’octubre 2014.

La documentació que cal de presentar és la següent:

 • Sol·licitud de vot de les persones estrangeres residents a Catalunya.
 • Targeta d’identitat d’estrangers o número d’identitat d’estranger.
 • Document acreditatiu emès per l’ajuntament o ajuntaments que correspongui, que acrediti haver estat empadronat en un municipi català de manera continuada durant un mínim d’un any, a comptar del dia de publicació del Decret de convocatòria per als nacionals d’estats membres de la Unió Europea i durant un mínim de tres anys, a comptar de la mateixa data per als nacionals de tercers estats.

Més informació:

 • Articles 5 i 6 de la Llei 10/2014, Llei 10/2014, de 26 de setembre, de consultes populars no referendàries i d’altre formes de participació ciutadana
 • Article 9 de l’annex 1 del Decret de 129/2014, de 27 de setembre, de convocatòria de la consulta popular no referendària sobre el futur polític de Catalunya

Què han de fer els catalans i les catalanes residents a l’estranger de manera permanent?

Per poder votar, els catalans i les catalanes residents a l’estranger de manera permanent han d?estar prèviament inscrits en el Registre de catalans i catalanes residents a l’exterior que gestiona el Departament de la Presidència abans del 27 de setembre de 2014.

Les persones inscrites en l’esmentat Registre rebran una comunicació per informar-los com han de fer la presol·licitud de votació anticipada, que han d’adreçar a la Comissió de Control per mitjà del correu electrònic [email protected], entre els dies 1 i 7 d’octubre. A la presol·licitud, la persona interessada ha de fer constar el lloc de votació escollit. La comissió de seguiment corresponent notificarà l’admissió o la inadmissió d’aquestes presol·licituds fins al 8 d’octubre.

La sol·licitud de vot anticipat per dipòsit es formalitza en el moment de dipositar el vot, quan la persona interessada acredita personalment la seva identitat.

Què han de fer els catalans i les catalanes residents a l’estranger de forma temporal?

Els residents a Catalunya que es trobin temporalment a l’estranger no cal que estiguin inscrits en el Registre de catalans i catalanes residents a l’exterior, però igualment han de formalitzar una presol·licitud que han d’adreçar a la Comissió de Control per mitjà del correu electrònic [email protected], entre els dies 1 i 7 d’octubre. A la presol·licitud, la persona interessada ha de fer constar el lloc de votació escollit. La comissió de seguiment corresponent notificarà l’admissió o la inadmissió d’aquestes presol·licituds fins al 8 d’octubre.

La sol·licitud de vot anticipat per dipòsit es formalitza en el moment de dipositar el vot, quan la persona interessada acredita personalment la seva identitat.