Preguntes més freqüents

Quines són les preguntes objecte de votació i quines les opcions de resposta?

En el marc de la Consulta sobre el futur polític de Catalunya 2014 es formula la pregunta següent, que consta de dos apartats:

 1. “Voleu que Catalunya esdevingui un Estat?” Les opcions de resposta són  o no.

En cas afirmatiu:

 1. “Voleu que aquest Estat sigui independent?” Les opcions de resposta són  o no.

Quin és el marc legal de la Consulta sobre el futur polític de Catalunya 2014?

 • L’Estatut d’autonomia de Catalunya, de 2006
  • L’article 29 reconeix el dret de la ciutadania a participar i reconeix el dret a promoure la convocatòria de consultes populars a la Generalitat i als ajuntaments, en matèria de les competències respectives.
  • L’article 122 preveu la competència exclusiva de la Generalitat per promoure consultes populars no referendàries en l’àmbit de la seva competència.
 • La Llei 10/2014, de 26 de setembre, de consultes populars no referendàries i d’altres formes de participació ciutadana (títols I i II).
 • El Decret 129/2014, de 27 de setembre, de convocatòria de la consulta popular no referendària sobre el futur polític de Catalunya.

Com es fa la convocatòria de la consulta i qui la fa?

El president de la Generalitat de Catalunya convoca la Consulta sobre el futur polític de Catalunya 2014 mitjançant decret.

Com puc votar?

Es pot votar de manera presencial ordinària el dia 9 de novembre o de manera anticipada per dipòsit, en el cas dels col·lectius habilitats per fer-ho.

En quina data serà la votació de la Consulta sobre el futur polític de Catalunya 2014 (període de votació)?

El dia de la votació presencial de la Consulta sobre el futur polític de Catalunya 2014 és el 9 de novembre de 2014.  Durant el període del 20 al 25 d’octubre de 2014, s’habilitarà la votació anticipada per dipòsit per a col·lectius específics.

Poden exercir la votació anticipada a l’estranger:

 1. Els catalans i catalanes residents a l’estranger de manera permanent.
 2. Les persones residents  a Catalunya que es trobin a l’estranger de manera temporal.

Poden exercir la votació anticipada a Catalunya:

 1. Les persones internes en centres penitenciaris o centres de menors de Catalunya.
 2. Les persones amb un nivell de dependència acreditat per certificat mèdic oficial que no poden desplaçar-se als locals de consulta el dia de la votació presencial ordinària.
 3. Les persones que disposin d’una comunicació d’hospitalització prevista per a la setmana del 9 de novembre de 2014.
 4. Els treballadors mobilitzats el dia de la votació presencial ordinària en el dispositiu organitzatiu de la consulta o en el funcionament de serveis i infraestructures socials crítiques.
 5. Els catalans i les catalanes residents a l’estranger de manera permanent que així ho sol·licitin podran votar de anticipadament a Catalunya.