Funcions del personal voluntari mobilitzat per al 9N

Els membres de les meses de participació són el president o presidenta i els vocals. Són persones voluntàries assignades a una mesa durant tota la jornada de participació i tenen com a funcions:

  • Identificar les persones que volen participar en la jornada de participació.
  • Registrar les persones que compleixen els requisits per participar en la mesa de participació.
  • Facilitar el dipòsit de les paperetes a l’urna per part de les persones participants.
  • Comptabilitzar les paperetes de les diferents opcions una vegada hagi finalitzat la jornada de participació.
  • Signar l’acta de la jornada de participació.
  • Preparar la documentació de la jornada de participació un cop hagi finalitzat.

 

Són funcions específiques del president o presidenta:

  • Estendre l’acta de la jornada de participació.
  • Lliurar la documentació al gestor/a de la mesa, un cop hagi finalitzat la jornada de participació.
  • Solucionar les incidències en la realització del procés de participació, o bé comunicar-les al gestor/a de la mesa.
  • Alertar el gestor/a de la mesa sobre alteracions de l’ordre públic.

Amb anterioritat a la jornada de participació, cada membre de la mesa rebrà, al correu electrònic facilitat en la inscripció com a voluntari/ària, les instruccions.

 

El gestor o gestora de la mesa és un/a voluntari/ària que té assignada una mesa de participació i que exerceix les funcions següents:

  • Comprovar que el material de participació està disposat adequadament a la mesa assignada.
  • Donar suport a la constitució de la mesa de participació i informar-ne el Centre de Recollida d’Informació (CRI).
  • Prestar suport a la mesa que té assignada durant la jornada de participació i informar el/la coordinador/a del procés de participació si cal substituir algun dels seus membres.
  • Suplir algun dels membres de la mesa durant la jornada de participació, en el cas que sigui necessari.
  • Atendre les incidències vinculades al procés de registre de participants i, si no les pot resoldre, comunicar-ho al/la coordinador/a del procés de participació.
  • Informar de les dades de participació a les 13 hores i a les 18 hores i comunicar els resultats provisionals al Centre de Recollida d’Informació (CRI) un cop finalitzada l’avaluació provisional.
  • Recollir la documentació i la còpia de l’acta de la jornada de participació de la seva mesa, un cop finalitzada l’avaluació provisional i custodiar el full de transmissió de dades, fins a les 24 hores del dia de l’avaluació definitiva.
  • Regular les cues d’accés a la mesa de participació i resoldre incidències que estiguin al seu abast.
  • Estar localitzable al telèfon mòbil facilitat a la inscripció, entre les 8 i les 24 hores del dia 9 de novembre i entre les 9 i les 20 hores del dia de l’avaluació definitiva.

Amb anterioritat a la jornada de participació, cada gestor/a de mesa rebrà, al correu electrònic facilitat en la inscripció com a voluntari/ària, les instruccions i el butlletí de transmissió de dades.

 

Els coordinadors/es del procés de participació tenen assignades les funcions següents:

   • Comprovar que tots els gestors de la mesa estan al local de participació abans de la constitució de les meses de participació i suplir possibles absències amb voluntaris suplents.
    Disposar de la llista de telèfons dels voluntaris suplents i mobilitzar-los, en el cas que es produeixi alguna vacant en qualsevol moment de la jornada de participació.
    Organitzar les cues que es puguin ocasionar en l’accés a les meses de participació.
    Recollir la documentació del procés de participació de tots els gestors de mesa del local de participació un cop finalitzada l’avaluació provisional de resultats, i lliurar-la a la persona responsable.
    Custodiar una còpia de l’acta de la jornada de participació fins a les 24 hores del dia de l’avaluació definitiva.
    Comunicar qualsevol incidència que afecti el normal desenvolupament de la jornada al telèfon d’incidències que se’ls facilitarà (incidències relacionades amb la constitució de les meses, en la transmissió de dades, etc.).
    Comunicar problemes d’ordre públic als cossos de seguretat.
    Estar presents al local de participació durant tota la jornada.

 

Els voluntaris suplents són persones disposades a donar cobertura a les possibles incidències que puguin sorgir relacionades amb els membres de les meses (president/a o vocals) i als gestors de mesa. El 9N han de comparèixer a les 8 hores al local de participació que tinguin assignat i presentar-se al coordinador/a del procés de participació.

Els voluntaris suplents rebran amb anterioritat a la jornada de participació les instruccions i d’altra documentació per tal que, en el cas que siguin mobilitzats durant la jornada del 9 de novembre, puguin exercir algun dels rols dels membres de les meses de participació (president/a o vocals) o de gestors de mesa. Cal que disposin d’aquesta documentació (instruccions i butlletí de transmissió de dades) a les 8 hores, en el moment de presentar-se al local de participació.

Seguint les indicacions del coordinador/a del procés de participació, poden abandonar el local de participació un cop totes les meses del local de participació hagin estat constituïdes en el cas que no sigui necessària la seva col·laboració, però han de romandre localitzables durant tota la jornada de participació, ja que se’n poden requerir els serveis en qualsevol moment.

 

Data d’actualització: 23/10/2014