Voluntaris d’equipament per a la jornada de participació ciutadana del 9 de novembre de 2014 als centres docents

Amb motiu del procés de participació ciutadana 2014, es necessiten persones voluntàries per dur a terme les tasques de coordinació i suport dels equipaments dels centres docents destinats a ser llocs o seus per dur a terme la jornada de participació ciutadana el 9 de novembre de 2014.

 

Condicions

La participació com a voluntari/ària en aquestes tasques no merita compensacions econòmiques de cap mena ni dóna dret a cap permís laboral.

 

Requisits

Tenir vinculació amb el centre docent o l’administració educativa (equip directiu, docents, personal d’administració i serveis, alumnes, pares o mares).
Edat mínima: 16 anys.
Estudis mínims: graduat escolar o equivalent.
Altres: Cal disposar d’un telèfon mòbil operatiu durant tota la jornada de participació, com a mínim fins a les 24 hores.

Funcions

  • Distribuir i preparar els espais necessaris per dur a terme el procés de participació, segons el nombre de participants assignats i les indicacions del voluntari/ària que coordini el procés.
  • Rebre i custodiar el material del procés.
  • Definir circuits i accessos d’entrada i sortida de l’edifici i accessos a les meses.
  • Senyalitzar tots els espais amb el material rebut del procés.
  • Garantir el funcionament general del local: calefacció, il·luminació, ascensors, lavabos i xarxa elèctrica.
  • Donar indicacions als participants sobre l’accés d’entrada i sortida al local al llarg de tot el dia.
  • Donar les indicacions necessàries per a la localització dels espais on es troben les meses de participació, al llarg de tot el dia.
  • Donar assistència i indicacions a les persones amb mobilitat reduïda.
  • Gestionar les cues de participants, si se’n produeixen.

 

Dates i horari

El 7 o el 8 de novembre de 2014, segons l’horari que determini el voluntari/ària que coordini l’equipament del centre, recepció del material, preparació del local i dels espais interns destinats a la participació i senyalització corresponent.

El 9 de novembre de 2014, des de les 7.30 hores fins que finalitzi el recompte, tramesa de dades i lliurament de la documentació.