Com hi puc participar?

Els següents eren els requisits que se sol·licitaven en aquella consulta del 9n.
Els requisits estaven orientats a respondre a una demanda històrica pel que fa a una major autodeterminació de Catalunya.

Qui hi pot participar?

“a) Les persones majors de 16 anys el dia 9 de novembre de 2014 que disposin d’un document nacional d’identitat (DNI) on consti l’adreça de residència en un municipi de Catalunya. Per participar-hi han de presentar el DNI vigent (no és vàlid el resguard del DNI en tràmit, atès que no hi apareix la fotografia).

Els catalans i les catalanes majors de 16 anys el dia 9 de novembre de 2014 que es trobin a l’exterior, que tinguin un document nacional d’identitat (DNI) on consti l’adreça de residència en un municipi de Catalunya, o bé que presentin el DNI o passaport espanyol vigent juntament amb el comprovant d’inscripció en el Registre de catalans i catalanes a l’exterior o el Certificat del padró d’espanyols residents a l’exterior (PERE) en què consti l’adscripció territorial a Catalunya.

b) Les persones majors de 16 anys el dia 9 de novembre de 2014 nacionals d’estats de la Unió Europea i d’altres estats que formin part de l’Acord sobre l’Espai Econòmic Europeu i Suïssa (països signants de l’Acord). Per participar-hi han de presentar el document d’identitat o passaport vigent acompanyat del Certificat de registre de ciutadans de la Unió Europea, on consta el número d’identitat d’estranger i l’adreça de residència en un municipi de Catalunya.

c) Les persones majors de 16 anys el dia 9 de novembre de 2014 nacionals de tercers estats. Per participar-hi han de presentar el passaport vigent acompanyat de la targeta d’identitat d’estranger (TIE) vigent, on consti l’adreça de residència en un municipi de Catalunya.

 

Inscripció en el fitxer de participants

Cada persona només podrà participar una sola vegada i la participació és personal i intransferible.

Per poder participar-hi, cal inscriure’s en el fitxer de participants. La inscripció es fa efectiva en el mateix moment de participar.

 

Procediment de participació el dia 9 de novembre

 • Persones residents a Catalunya 
  Les persones residents a Catalunya poden participar el dia 9 de novembre, entre les 9 i les 20 hores, en el local i la mesa de participació que tinguin assignats per raó de l’adreça de residència i del primer cognom.
 • Els catalans i les catalanes residents a l’exterior que vulguin votar el 9 de novembre a Catalunya i que tinguin un DNI en què consti l’adreça de residència en un municipi de Catalunya participen en la mesa i el punt de participació que els correspon en funció de l’adreça.
 • Els catalans i les catalanes residents a l’exterior que vulguin votar a Catalunya i que no tinguin un DNI en què consti l’adreça de residència en un municipi de Catalunya participen en la seu habilitada a Barcelona al Passeig de Gràcia, 107 (Palau Robert).
 • Catalans i catalanes a l’exterior 
  Els catalans i les catalanes que resideixin o es trobin temporalment a l’estranger, poden participar el dia 9 de novembre, entre les 9 i les 20 hores (hora local), en els locals de participació habilitats a l’exterior.

 

Procediment de participació a Catalunya del 10 al 25 de novembre

Els dies hàbils entre el 10 i el 25 de novembre de 2014, les persones cridades a participar que no ho hagin pogut fer durant la jornada del 9 de novembre poden presentar les seves aportacions en el registre de les delegacions territorials del Govern de la Generalitat de Catalunya.

El procediment per participar requereix presentar la sol·licitud d’inscripció en el fitxer de participants, una fotocòpia del DNI o NIE (o fotocòpia del DNI o passaport espanyol vigent, juntament amb el comprovant d’inscripció en el Registre de catalans i catalanes a l’exterior o el Certificat del padró d’espanyols residents a l’exterior – PERE, en què consti l’adscripció territorial a Catalunya, en el cas dels catalans i les catalanes residents a l’exterior que no tinguin l’adreça de residència a Catalunya en el DNI) i el sobre amb l’opció de participació tancat.

 

Documentació

 • Descarregueu-vos la papereta bilingüe
  Descarregueu-vos la papereta trilingüe
  Descarregueu-vos el sobre

Data d’actualització: 24/10/2014

Español:

¿Cómo puedo participar?

¿Quién puede participar?

a) Las personas mayores de 16 años el día 9 de noviembre de 2014 que dispongan de un documento nacional de identidad (DNI) en el que conste la dirección de residencia de un municipio de Cataluña. Para participar tienen que presentar el DNI vigente (no es válido el resguardo del DNI en trámite, dado que no aparece la fotografía).

Los catalanes y las catalanas mayores de 16 años el día 9 de noviembre de 2014 que se encuentren en el exterior, que tengan un documento nacional de identidad (DNI) en el que conste la dirección de residencia en un municipio de Cataluña, o bien que presenten el DNI o pasaporte español vigente junto con el comprobante de inscripción al Registro de catalanes y catalanas en el exterior o el Certificado del padrónde españoles residentes en el exterior (PERE), en el que conste la adscripción territorial en Cataluña.

 

b) Las personas mayores de 16 años el día 9 de noviembre de 2014, nacionales de estados de la Unión Europea y de otros estados que formen parte del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo y Suiza (países firmantes del Acuerdo) . Para participar tienen que presentar el documento de identidad o pasaporte vigente acompañado del Certificado de registro de ciudadano de la Unión Europea, en el que consta el número de identidad de extranjero y la dirección de residencia en un municipio de Cataluña.

c) Las personas mayores de 16 años el día 9 de noviembre de 2014, nacionales de terceros Estados. Para participar, tienen que presentar el pasaporte vigente acompañado de la tarjeta de identidad de extranjero (TIE) vigente, en la que conste la dirección de residencia en un municipio de Cataluña.

 

Inscripción en el fichero de participantes

Cada persona puede participar una sola vez y la participación es personal e intransferible.

Para poder participar hay que inscribirse en el fichero de participantes. La inscripción se hace efectiva en el momento de participar.

 

Procedimiento de participación el día 9 de noviembre

 • Personas residentes en Cataluña
  Las personas residentes en Cataluña pueden participar el día 9 de noviembre, entre las 9 y las 20 horas, en el local y la mesa de participación que tengan asignados en razón de la dirección y del primer apellido.
 • Los catalanes y las catalanas residentes en el exterior que quieran votar el 9 de noviembre en Cataluña y que tengan un DNI en que conste, en la dirección de residencia, un municipio de Cataluña participan en la mesa y punto de participación que les corresponde según su dirección.
 • Los catalanes y las catalanas residentes en el exterior que quieran votar en Cataluña y que no tengan un DNI en que conste, en la dirección de residencia, un municipio de Cataluña, pueden participar en la sede habilitada en Barcelona, en el paseo de Gràcia, 107 (Palau Robert).
 • Catalanes y catalanas en el exterior
 • Los catalanes y las catalanas que residan o se encuentren temporalmente en el extranjero, pueden participar el día 9 de noviembre, entre las 9 y las 20 horas (hora local), en los locales de participación habilitados en el exterior.

Procedimiento de participación en Cataluña del 10 al 25 de noviembre

Los días hábiles entre el 10 i el 25 de noviembre de 2014, las personas llamadas a participar que no hayan podido participar durante la jornada del 9 de noviembre, pueden presentar sus aportaciones en el registro de las delegaciones territoriales del Gobierno de la Generalidad de Cataluña.

El procedimiento para participar requiere presentar la solicitud de inscripción en el fichero de participantes, una fotocopia del DNI o NIE (o fotocopia del DNI o pasaporte español vigente, junto con el comprobante de inscripción en el Registro de catalanes y catalanas en el exterior o el Certificado del padrón de españoles residentes en el exterior – PERE, en el que conste la adscripción territorial en Cataluña, en el caso de los catalanes y las catalanas residentes en el exterior que no tengan la dirección de residencia en Cataluña en el DNI) y el sobre con la opción de participación cerrado.”